REGULAMINY

Regulamin zajęć:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Szkoły Pływania “Delfinki na Fali”, zwanej dalej Szkołą Pływania, jest Anna Chełchowska-Całka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Chełchowska Całka Europejskie Centrum Rozwoju i Rehabilitacji, ul. Odrodzenia 21, 04-626 Warszawa, NIP: 9522092968, REGON: 369280433, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej Organizatorem. 

1.2 Regulamin Szkoły Pływania “Delfinki na Fali”, zwany dalej Regulaminem, ma na celu usystematyzowania zasad organizacji zajęć nauki pływania, oferowanych przez Szkołę Pływania.

1.3 Aktualną ofertę Szkoły Pływania zawiera strona internetowa www.delfinkinafali.pl, zwana dalej Stroną Internetową.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1 Akceptacja niniejszego regulaminu. Uczestnik lub opiekun oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią, zrozumiał ją i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

2.2 Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.3 Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kursie i do podjęcia aktywności fizycznej. Każdy uczestnik w razie wątpliwości we własnym zakresie powinien skonsultować się z lekarzem.

2.4 Opłacenie kursu.

2.5 Potwierdzenie przez Organizatora rezerwacji terminów zajęć.

2.6 Zapoznanie się i przestrzeganie przez Uczestnika/Opiekuna regulaminu pływalni.

 1. ZAPISY NA ZAJĘCIA

3.1  Rezerwacja miejsca w grupie obowiązuje do końca aktualnego roku szkolnego.  Aktualne terminy rozpoczęcia/zakończeniaroku szkolnego podane są na stronie www.delfinkinafali.pl w zakładce „aktualności”.

3.2  Zgłoszenia Uczestnika na zajęcia należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.delfinkinafali.pl

3.3 Po ustaleniu z Organizatorem terminu zajęć uczestnik/opiekun otrzyma na swój  adres mailowy zaproszenie do panelu Active Now. Od każdego uczestnika/opiekuna wymagana jest rejestracja oraz ustawienie hasła do Panelu klienta. Mail oraz hasło będą potrzebne do logowania w panelu Active.

3.4 O zapisach do Szkoły Pływania decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatami. . W przypadku braku miejsc uczestnik zostaje wpisany na listę rezerwową.

 1. PŁATNOŚCI

4.1 Aktualny cennik zajęć dostępny jest na stronie internetowej: www.delfinkinafali.pl

4.2 Uczestnik/opiekun zobowiązany jest do dokonywania opłat z góry za każdy miesiąc       do 5. dnia danego miesiąca. 

4.3 Uczestnik/opiekun dokonuje płatności w systemie ActiveNow. W celu prawidłowego korzystania z systemu i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

 • posiadanie dostępu do sieci Internet
 • posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji
 • posiadanie aktywnego konta e-mail

Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

4.4 W indywidualnych przypadkach Organizator umożliwia płatność przelewem lub gotówką. Wszelkie dane potrzebne do wykonania przelewu znajdują się na stronie internetowej www.delfinkinafali.pl w zakładce “kontakt”.

 1. PROWADZENIE ZAJĘĆ

5.1  Obowiązującym strojem na zajęciach jest: czepek kąpielowy, zmienione czyste obuwie basenowe. Dla dziewczynek – jednoczęściowy kostium kąpielowy, dla chłopców – kąpielówki ściśle przylegające do ciała, bez kieszeni. Dzieci do lat 3 oraz niekontrolujące potrzeb fizjologicznych (w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z opinią o WWR) mogą przebywać w wodzie w specjalnej pielusze do pływania oraz założonymi na nią specjalnymi majtkami neopronowymi ze ścisłymi nogawkami.

5.2 Organizator odpowiada za uczestników kursu tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).

5.3 W momencie niezebrania się wystarczającej ilości uczestników w danej grupie lub zmniejszenia się liczebności grupy do trzech lub mniej uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy i znalezienia dogodnych terminów zastępczych dla pozostałych uczestników. 

5.4 Organizator lub instruktor może w trakcie semestru zdecydować o przeniesieniu Uczestnika do innej grupy zgodnej z jego poziomem umiejętności.

5.5 Każdy z uczestników zajęć ma obowiązek wykonywać polecenia instruktora i ratownika.

5.6 Zajęcia odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.

5.7 Europejskie Centrum Rozwoju i Rehabilitacji zastrzega sobie prawo do zmiany trenera.

5.8 Na basenie przebywają jedynie Dzieci, które aktualnie biorą udział w zajęciach. Dzieci oczekujące na swoje zajęcia nie wchodzą na płytę basenu. Rodzice/Opiekunowie przebywają na płycie basenu jedynie do momentu przebrania i przekazania Dziecka pod opiekę instruktora.

5.9 Rodzic może być obecny na zajęciach jedynie w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą koordynatora obiektu.

 

 1. NIEOBECNOŚCI, ODWOŁYWANIE I ODRABIANIE ZAJĘĆ

6.1 W przypadku odwołania zajęć przez Organizatora w wyniku działania siły wyższej (pogody, awarii obiektu, braku prądu itp.), zajęcia zostaną odrobione w najbliższym możliwym terminie lub też zostanie pomniejszona opłata za kolejny miesiąc.  

6.2 Skrócenie czasu trwania zajęć spowodowane późniejszym przybyciem uczestnika nie powoduje obniżenia opłat, ani wydłużenia zajęć.  

6.3  W przypadku nieobecności na zajęciach w ramach Kursu opłata nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach przed uprzednim zgłoszeniem jej za pośrednictwem systemu ActiveNow minimum 12 godzin przed rozpoczęciem planowych zajęć. 

6.4 Terminy odrabiania zajęć można zarezerwować samodzielnie w systemie ActiveNow lub uzgodnić je telefonicznie (604 712 324) w przypadku wątpliwości co do poziomu zaawansowania grupy lub braku propozycji w systemie. 

6.5 Zapisu na odrobienie zgłoszonej uprzednio nieobecności można dokonać wyłącznie w trakcie trwania kursu, pod warunkiem dostępności miejsc.

6.6 Zaakceptowanie terminu odrabiania zajęć jest równoznaczne z odrobieniem danej nieobecności – umówiony termin odrabiania jest terminem ostatecznym. 

6.7 W przypadku zalegania z płatnością, możliwość odrabiania zajęć zostaje wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.

6.8 W przypadku podwójnych zajęć indywidualnych, nieobecność jednego z uczestników jest możliwa do odrobienia jedynie na zajęciach grupowych

6.9 W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą i trwającej powyżej 30-stu bezpośrednio następujących po sobie dni jest możliwość zawieszenia opłat. Stosowny wniosek należy złożyć pisemnie lub mailowo do Szkółki (obowiązuje zaświadczenie lekarskie). Wniosek należy złożyć do 5-ciu dni od daty rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego. Podania o częściowe zwolnienie z płatności za krótszy okres nieobecności, z przyczyn innych niż choroba oraz po terminie nie będą rozpatrywane.

6.10 Uczestnikowi przysługuje prawo do zakończenia zajęć cyklicznych z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

7.1 Uczestnicy zobowiązani są do:

 –  stosowania się do znaków, poleceń oraz sygnałów dźwiękowych instruktorów i obsługi danego basenu,

 – korzystania z basenu i urządzeń z uwzględnieniem własnych umiejętności i sprawności oraz stanu zdrowia,

– zachowania szczególnej ostrożności na schodach, przejściach i podestach, zwłaszcza mokrych,

 – użytkowania wyznaczonego sprzętu basenowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a po skorzystaniu ze sprzętu odniesienie go w wyznaczone miejsce,

 – bezzwłocznego informowania instruktora o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

7.2 Szkoła ma prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z kursantem oraz skreślenia go z listy kursantów w przypadku:  

– negatywnego oraz naruszającego zasady współżycia społecznego zachowania kursanta  względem instruktorki/instruktora szkoły lub innych osób znajdujących się na basenie,

– naruszania regulaminu szkoły oraz regulaminu basenu, na którym odbywają się lekcje,

– nieopłacenia zajęć w wymaganym terminie

– odwoływania zajęć w sposób powtarzający się (co najmniej 4 kolejne zajęcia) albo powtarzającego się odwoływania zajęć utrudniającego działanie szkoły i organizowanie zajęć.

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Uczestnik ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

Reklamacje należy składać Organizatorowi pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Organizatora podany na stronie internetowej www.delfinkinafali.pl. Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email: ecrir@ecrir.pl), numer telefonu 604 712 324 lub 539 112 233 (czynny w godz. 09:00–16:00, od poniedziałku do piątku).

Organizator rozpatrzy reklamację i zawiadomi Uczestnika o sposobie jej  załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator przekaże drogą elektroniczną lub na papierze w zależności od ustaleń z Uczestnikiem.

Organizator nie udziela gwarancji na Zajęcia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Uczestnik lub jego rodzic/opiekun prawny  wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie na użytek Szkoły zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), zwanego „RODO” oraz na otrzymywanie od Szkoły Pływania Delfinki na Fali, której właścicielem jest  Anna Chełchowska-Całka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Chełchowska Całka Europejskie Centrum Rozwoju i Rehabilitacji, ul. Odrodzenia 21, 04-626 Warszawa, NIP: 9522092968, REGON: 369280433, informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych jest Anna Chełchowska-Całka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Chełchowska Całka Europejskie Centrum Rozwoju i Rehabilitacji, ul. Odrodzenia 21, 04-626 Warszawa, NIP: 9522092968, REGON: 369280433

 

 

 

 

Regulamin Basenu Rekreacyjnego

 1. Każdy użytkownik basenu rekreacyjnego mieszczącego się w Sulejówku przy ul. Drobiarskiej 56, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Pływalni.
 2. Basen przystosowany jest dla dzieci od 3. miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych.
 3. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika zajęć na terenie obiektu, ECRiR nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Obowiązującym strojem na zajęciach jest: czepek kąpielowy, zmienione czyste obuwie basenowe. Dla dziewczynek – jednoczęściowy kostium kąpielowy, dla chłopców – kąpielówki ściśle przylegające do ciała, bez kieszeni. Dzieci do lat 3 oraz niekontrolujące potrzeb fizjologicznych (w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z opinią o WWR) mogą przebywać w wodzie w specjalnej pielusze do pływania oraz założonymi na nią specjalnymi majtkami neopronowymi ze ścisłymi nogawkami. 
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do strefy basenowej w okryciu wierzchnim i w butach. W strefie basenowej mogą przebywać wyłącznie osoby, które mają opłacone lekcje/pływanie rekreacyjne.
 6. Basen jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ich mienia znajdującego się na terenie obiektu. Użytkownicy wyrażają zgodę na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie oraz wykorzystywanie materiałów filmowych w kwestiach spornych dotyczących np. uregulowania płatności za korzystanie z zajęć nauki pływania.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy powstałe w czasie trwania zajęć oraz zobowiązany jest do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa lub pokrycia kosztów ich naprawy z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 8. Każdy Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić ratownika lub innych pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenie dla Użytkowników.
 9. Jednocześnie w wodzie może przebywać max. 20 osób.
 10. Użytkownicy znajdujący się na terenie basenu są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom ratownika, instruktora oraz innych pracowników obiektu.
 11. Kierownik obiektu uprawniony jest do wydania trwałej lub tymczasowej odmowy świadczenia usług Użytkownikom, którzy postępują wbrew postanowieniom Regulaminu.
 12. Kierownik obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z basenu w przypadku zaistnienia nagłej konieczności, w szczególności w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Użytkowników.